Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-會計室
主計法規
 
 
 
機關辦理採購及機關同仁因公務需要,以個人信用卡支付款項之處
理原則:
(一)各機關採購仍應集中由採購單位負責辦理,由機關直接支付予
廠商,或以政府採購卡支付。對於非專任採購業務人員而經常
辦理採購事項者,應以政府採購卡支付相關款項。...
 
 
 
 
內部審核處理準則 [ 2010-07-23 ]
 
 
 
 
 
 
政府採購法 [ 2008-03-14 ]